Leveringsvoorwaarden

Toonen Promo algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Toonen Promo voert de volgende namen:

DrankBedankjes België met de site www.drank-bedankjes.be

DrankBedankjes Nederland met de site www.drank-bedankjes.nl

 

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Toonen Promo aan andere personen of rechtspersonen en op alle overeenkomsten die Toonen Promo met hen sluit.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dat door Toonen Promo schriftelijk is bevestigd.
 3. Eventuele verkoopvoorwaarden, die tegelijkertijd van toepassing mochten zijn, zijn geldig voorzover zij niet in strijd zijn met deze voorwaarden. Bij strijdigheid prevaleren altijd de voorwaarden van Toonen Promo.
 4. Deze voorwaarden worden uiterlijk geacht te zijn aanvaard bij de ontvangst van de opdrachtbevestiging.
Aanbiedingen / offertes
 1. Alle aanbiedingen en offertes zjn vrijblijvend en binden Toonen Promo niet, tenzij daarin schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle voorwaarden en prijzen, vermeldt in onze aanbiedingen en offertes, gelden uitsluitend voor die aanbieding en offerte.
Totstandkoming overeenkomst
 1. Aanbiedingen en offertes binden Toonen Promo pas op het moment dat zij een daarop schriftelijke bevestiging hiervan heeft gezonden. Eerst dan is er sprake van een overeenkomst.
 2. Eventuele nadere mondelinge afspraken of wijzigingen van de overenkomst gelden eerst nadat deze door Toonen Promo schriftelijk zijn bevestigd.
Annulering overeenkomst
 1. Annulering door koper / opdrachtgever kan slechts plaatsvinden met schriftelijke instemming van Toonen Promo.
 2. Na annulering door koper / opdrachtgever is Toonen Promo gerechtigd aanspraak te maken op vergoeding van de door Toonen Promo gemaakte kosten.
Prijzen
 1. Alle door ons genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten voor vervoer, aflevering e.d., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Wij behouden ons het recht voor om in geval van typefouten in de prijsvermelding, onze juiste prijs te handhaven.
Leveringstermijn
 1. De door Toonen Promo genoemde leveringstermijn kan in geval van overmacht en andere, zich buiten de wil van Toonen Promo voordoende omstandigheden, door Toonen Promo middels een schriftelijke mededeling aan koper / opdrachtgever worden verlengd met 30 dagen.
  Vindt de levering na deze verlengde termijn niet paats, dan kan koper / opdrachtgever de overeenkomst annuleren door binnen 5 dagen na het verstrijken van de verlengde leveringstermijn per aangetekend schrijven de annulering aan Toonen Promo te sturen.
 2. Koper / opdrachtgever heeft wegens het overschrijden van de leveringstermijn nimmer recht op een schadevergoeding.
Levering
 1. Op het moment van levering gaat het risico van de geleverde goederen over op koper / opdrachtgever.
  Het eigendom van de goederen blijft evenwel bij Toonen Promo totdat volledige betaling van de goederen heeft plaatsgevonden.
 2. Levering geschiedt altijd onder voorbehoud van aangeleverd opnamemateriaal en eventuele technische beperkingen.
 3. Bij de levering van de (promotionele) sleutelhangers is 10% onder- of bovenlevering toegestaan.
  De werkelijke hoeveelheid wordt gefactureerd.
Reclames
 1. Na ontvangst van de goederen dient koper / opdrachtgever de goederen te controleren. Eventuele reclames dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld.
  Als Toonen Promo deze reclames gegrond acht kan zij naar keuze overgaan tot vergoeding van het daarmee gemoeide factuurbedrag of tot vervanging danwel herstel van het artikel.
 2. Koper / opdrachtgever heeft in geval van reclame geen recht op enige schadevergoeding. De aansprakelijkheid van Toonen Promo is beperkt tot hetgeen in het vorige lid is vermeld.
 3. Eventuele retourzendingen door koper /opdrachtgever dienen steeds franco te geschieden.
Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle leveringen vinden steeds plaats onder voorbehoud van het eigendom. Het eigendom gaat in alle gevallen pas over op koper / opdrachtgever op het moment dat deze aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Koper / opdrachtgever is niet bevoegd de geleverde goederen zonder schriftelijke toestemming van Toonen Promo te vervreemden, te verpanden of als zekerheid te verstrekken aan derden, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 3. Indien koper / opdrachtgever niet tijdig aan een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is Toonen Promo zonder nadere in gebrekestelling gerechtigd tot terugname van de goederen. In dat geval vindt zonder rechterlijke tussenkomst ontbinding van de overeenkomst plaats en is Toonen Promo gerechtigd een boete 10% over het factuurbedrag in rekening te brengen, dit onverminderd het recht om eventuele verdere schade op de koper / opdrachtgever te verhalen.
 4. Koper / opdrachtgever is verplicht onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen genoegzaam te verzekeren.
 5. Werktekeningen, drukfilms, drukdragers en dergelijke welke in opdracht van Toonen Promo door derden zijn gefabriceerd zijn eigendom van Toonen Promo.
Betalingen
 1. Betalingen dienen vooraf plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Als de koper / opdrachtgever binnen de betalingstermijn surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming staakt of liquideert of anderszins een of meer van zijn verplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is het factuurbedrag inclusief eventuele kosten en renten terstond opeisbaar.
 3. Bij niet-tijdige betaling is koper / opdrachtgever vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand over het gehele factuurbedrag verschuldigd, zonder dat daartoe enige in gebrekestelling vereist is.
  Een gedeelte van een maand wordt hiervoor ook als hele maand aangemerkt.
  Verder is de koper / opdrachtgever een bedrag wegens buitengerechtelijke kosten van 15% verschuldigd over het factuurbedrag vermeerderd met de zojuist genoemde rente.
 4. Koper / opdrachtgever dient te betalen zonder dat compensatie of schuldvergelijking plaatsvindt.
Ontbinding
 1. Toonen Promo kan zonder dat in gebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is en onverminderd alle haar verder toekomende rechten, de overeenkomst tussen partijen ontbonden verklaren indien de koper / opdrachtgever:
  - een of meerdere verplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
  - surséance van betaling aanvraagt;
  - in staat van faillissement wordt verklaard;
  - onder curatele wordt gesteld;
  - in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen;
  - anderszins niet meer in staat is tot nakoming.
 2. Toonen Promo is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden en is gerechtigd haar schade op koper / opdrachtgever te verhalen.
  De op het moment van ontbinding vervallen rente en kosten is koper / opdrachtgever onverminderd verschuldigd.
Overmacht
 1. Indien Toonen Promo door overmacht blijvend of tijdelijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren of haar verplichtingen opschorten.
  Indien zij ingeval van opschorting alsnog niet kan nakomen, kan zij de overeenkomst alsnog ontbonden verklaren, zonder gehouden te zijn aan een schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en gebeurtenissen, die zich buiten de wil van Toonen Promo voordoen of niet aan haar schuld zijn te wijten, waardoor zij tijdelijk of blijvend niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Toonen Promo voor alle vormen van schade, hoe ook genaamd, is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen bepaald is in Reclames lid 1 en beperkt zich in ieder geval tot maximaal de waarde van de geleverde goederen.
 2. Koper / opdrachtgever vrijwaart Toonen Promo van alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Toonen Promo geleverde goederen.
Geschillen
 1. Op alle door Toonen Promo gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Toonen Promo, de Demer 7, 5463 RH, Veghel.
Telefoon 0031 (0)413 - 35 31 69

Kamer van Koophandel Eindhoven, nummer 17253306   BTW nummer NL018577143B01